Privacyverklaring Hospitality TV Engineering 
Versie 001/01-01-2020

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel; wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

INLEIDING

Hospitality TV Engineering (HTVE) hecht grote waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden anders dan hieronder genoemd.

DOELBEPALING

In het kader van onze installatie- en onderhoudswerkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Voor het leveren van deze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te gebruiken; zonder deze gegevens zou het leveren van onze diensten onmogelijk zijn. Een ander doel is om u als klant en bezoeker van de website te informeren inzake onze dienstverlening en organisatie. In dat kader verwerken wij ook persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben; de volgende grondslagen zijn van toepassing:

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ BEWERKEN

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om een goede dienstverlening te kunnen bieden en om u te informeren over onze diensten; daartoe verwerken wij volgende gegevens:

 

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Uw persoonsgegevens zullen als volgt worden gebruikt;

MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Wij delen uw informatie met derden als:

WAAR WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons (hoofd-)kantoor in Amersfoort. Daarnaast beschikken onze monteurs op papier (b.v. werkbonnen) en electronische apparaten (b.v. laptop) over uw bezoekadres, installatiegegevens, de hierbij behorende contactgegevens en overige gegevens die zij nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening als zij u bezoeken.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Na opzegging van enige overeenkomst verwijderen wij uw persoonsgegevens, maar met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om factuurgegevens gedurende zeven jaar te bewaren.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

Cookies  Door onze site te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Een cookie is gewoon een klein tekstbestand dat wij bij een bezoek aan onze website naar uw computer sturen. Dat doen we om u steeds relevantere informatie te kunnen aanbieden. Deze cookies zorgen er onder meer voor dat u op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren.  Vrijwel alle browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De meeste websites - waaronder de onze - werken echter niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt.

Google Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasetsinterpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Google- diensten en producten.

Liever geen cookies? Via uw browser kunt u cookies verwijderen en uitschakelen. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Overigens kan het uitschakelen van cookies er wel voor zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt. Klik op uw browser voor informatie over het aanpassen van het gebruik van cookies.

Cookies van derde partijen  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

MailChimp Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. In voorkomende gevallen kan HTVE op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@htve.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij hebben alle organisatorische en technisch passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@htve.nl 

WIJZIGINGEN

Hospitality TV Engineering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacy verklaring op wijzigingen in het privacy beleid op onze website www.htve.nl

 

+++++++++++++++++++++