Privacyverklaring Hospitality TV Engineering 
Versie 002/01-01-2023

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel; wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

INLEIDING

Hospitality TV Engineering (HTVE) hecht grote waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden anders dan hieronder genoemd.

DOELBEPALING

In het kader van onze installatie- en onderhoudswerkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Voor het leveren van deze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te gebruiken; zonder deze gegevens zou het leveren van onze diensten onmogelijk zijn. Een ander doel is om u als klant en bezoeker van de website te informeren inzake onze dienstverlening en organisatie. In dat kader verwerken wij ook persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben; de volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, ter archivering van informatie en ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen.
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ BEWERKEN

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om een goede dienstverlening te kunnen bieden en om u te informeren over onze diensten; daartoe verwerken wij volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Voor- en achternaam (indien van toepassing);
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • Contactpersoon(en);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummers;
 • Bezoekadres;
 • Postadres;
 • Factuuradres;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Installatiegegevens;
 • IP-adres(sen) bij gebruik site en technische handelingen
 • Locatiegegevens (bij gebruik site);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type (bij gebruik website).

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Uw persoonsgegevens zullen als volgt worden gebruikt;

 • Uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Montage, service en onderhoud. Wij gebruiken uw informatie om u te ondersteunen bij eventuele storingen en het inplannen van onderhoud.
 • Het aanleggen en bijhouden van dossiers voor een goede werking en bediening van de door ons geleverde systemen en diensten.
 • Klantcontact en communicatie. Wij gebruiken uw gegevens om te communiceren per e-mail of telefoon voor het inplannen van afspraken, om facturen en betalingsherinneringen te kunnen versturen.
 • Wij willen u graag via e-mail op de hoogte houden van onze producten en diensten middels een nieuwsbrief. Dit zal te allen tijde geschieden op basis van toestemming, waarbij u het recht heeft om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.
 • Wettelijke verplichting. Uw informatie dienen wij te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of om eventueel te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (o.a. belastingdienst, politie).
 • Uitvoering algemene bedrijfsprocessen, intern management rapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens voor managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.
 • Analyse gedrag website. Om onze website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Wij delen uw informatie met derden als:

 • Dit dienstverlening betreft die u via ons heeft afgesloten, denk hierbij aan software licenties, montage onderhoud en garantie door derde partijen etc.
 • In overige gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving.
 • Om onze rechten naar derden af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 • Om onze overeenkomst met u te handhaven. Bijvoorbeeld wanneer u uiteindelijk niet betaald voor de dienstverlening, kunnen wij de hiervoor benodigde informatie delen met een incassobureau.
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

WAAR WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons (hoofd-)kantoor in Amssterdam. Daarnaast beschikken onze monteurs op papier (b.v. werkbonnen) en electronische apparaten (b.v. laptop) over uw bezoekadres, installatiegegevens, de hierbij behorende contactgegevens en overige gegevens die zij nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening als zij u bezoeken.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Na opzegging van enige overeenkomst verwijderen wij uw persoonsgegevens, maar met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om factuurgegevens gedurende zeven jaar te bewaren.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

Cookies  Door onze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Een cookie is gewoon een klein tekstbestand dat wij bij een bezoek aan onze website naar uw computer sturen. Dat doen we om u steeds relevantere informatie te kunnen aanbieden. Deze cookies zorgen er onder meer voor dat u op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren.  Vrijwel alle browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De meeste websites – waaronder de onze – werken echter niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt.

Google Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasetsinterpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Google- diensten en producten.

Liever geen cookies? Via uw browser kunt u cookies verwijderen en uitschakelen. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Overigens kan het uitschakelen van cookies er wel voor zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt. Klik op uw browser voor informatie over het aanpassen van het gebruik van cookies.

Cookies van derde partijen  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Mailingen Wij versturen regelmatig e-mail nieuwsbrieven naar onze afnemers. Onze mailbestanden zullen wij nimmer met derden delen. Onderaan elke e-mail staat een “unsubscribe’ link, via deze link kunt u aangeven onze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. In voorkomende gevallen kan HTVE op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van deze/uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@htve.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u als persoon of als vertegenwoordiger van het betreffende bedrijf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens; dat kan via de onderstaande link;

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij hebben alle organisatorische en technisch passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@htve.nl

WIJZIGINGEN

Hospitality TV Engineering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacy verklaring op wijzigingen in het privacy beleid op onze website www.htve.nl

+++++++++++++++++++++